Właśnie zakończono remont oczyszczalni ścieków w Kościerzynie, który miał na celu zakończenie trwających problemów z systemem kanalizacyjnym w całym powiecie. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki funduszom unijnym, a także wsparciu ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego.

Projekt noszący nazwę „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie” składał się z dwóch głównych elementów: naprawy starego obiektu, który stanowił zagrożenie dla ekosystemu, oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Otwarta 18 października oczyszczalnia stanowi teraz bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego, a także jest mniej uciążliwa dla lokalnej społeczności.

Wsparcie finansowe na realizację projektu wynosiło ponad 38 milionów złotych, z czego 65% pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – działania 1.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). System ten opierał się na zasadzie refundacji – środki przekazywane były po faktycznym wykonaniu inwestycji. Gmina Kościerzyna otrzymała prefinansowanie od Banku Gospodarstwa Krajowego.

Niełatwo jest zapewnić środki finansowe na inwestycje od momentu rozpoczęcia ich realizacji do momentu uzyskania dofinansowania. Ewa Chmielecka, Naczelnik Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Kościerzyna, podkreśla, że bez prefinansowania gmina nie byłaby w stanie pokryć kosztów tak dużej inwestycji. Dzięki środkom z BGK, władzom gminy udało się sprostać płatnościom dla wszystkich podwykonawców. W przeszłości, gmina skorzystała z prefinansowania przy realizacji projektu modernizacji dróg, który również otrzymał dofinansowanie ze ZPORR.