Co gdyby mieszkaniec gminy Kościerzyna miał wątpliwości kiedy i jak może usunąć drzewo ze swojej posesji? Wszystkie jego wątpliwości rozwieje ustawa o Ochronie Przyrody. Jest ona ważna, gdyż niestosowanie się do zawartych w niej zapisów może skutkować nałożeniem kar grzywny. Grzywny są dotkliwymi karami finansowymi.

Wyżej wymieniona ustawa stanowi, że w przypadku drzew albo krzewów, które znajdują się na prywatnej posesji będącej własnością osoby fizycznej  i ich usunięcie nie ma związku z działalnością gospodarczą nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia. Konieczne natomiast jest zgłoszenie tak zwanego „Zamiaru Usunięcia Drzewa’ do Urzędu Gminy Kościerzyna. W tym przypadku nie ma znaczenie kondycja drzewa, czy jest ono stare, suche czy chore. Zgłoszenie ma charakter bezpłatny, ale w przypadku niewywiązania się z obowiązku informacyjnego możliwe są kary finansowe.

Wniosek o wycinkę drzewa

Na stronie internetowej gminy można pobrać wzór lub ważność ma również gdy zostanie napisany samodzielnie. Najważniejsze aby wniosek obowiązkowo zawierał:

– imię i nazwisko wnioskodawcy,

– oznaczenie nieruchomości, z której robotnicy usuną drzewo,

– rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości

Zanim ruszą jakichkolwiek prace mające na celu wycinką wybranego drzewa, koniecznie trzeba sprawdzić, czy  w konarach tego drzewa, nie mają domu ptaki lub inne zwierzęta znajdujące się pod ochroną. Nie ma większego znaczenia rozmiar drzewa, który planujemy wyciąć. Jeśli drzewo zamieszkuje chronione zwierzę, wtedy sytuacja się komplikuje. Jest to przypadek, w którym zezwolenie na wycinkę zostaje wydane przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska albo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Trzeba także wiedzieć, że w wybrane drzewa, te w których bytują ptaki, można je wykarczować nie martwiąc się uzyskaniem żadnych zgód poza sezonem lęgowym, czyli od szesnastego października aż do końca lutego.

Kiedy zgłosi się wniosek do odpowiedniej instytucji, urząd ma dwadzieścia jeden dni na dokonanie oględzin na miejscu zaplanowanego wycięcia. W ciągu kolejnych 14 dni może wpłynąć urzędniczy sprzeciw, który wysłany zostanie listownie do zgłaszającego. Jeśli po upływie tego czasu właściciel nie otrzyma odmowy, może zgodnie z prawem ściąć drzewo.