Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie chętnie powita wszystkie osoby oraz całe rodziny, które chciałyby udzielić wsparcia i pomocy rodzinom przeżywających trudności  w sprawowaniu swoich obowiązków opiekuńczo – wychowawczych. Problem jest poważny, a tak niewiele trzeba aby nieść pomoc osobom, które jej potrzebują.

Artykuł 29-31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa wszelkie prawne zasady powoływania i oraz rodzaje współpracy, która może mieć miejsce w tym przypadku dla rodziny wspierającej. Można wyróżnić następujące zasady dotyczące tego procesu:

– Osoby z bezpośrednie otoczenia dziecka (dziadkowie, krewni, sąsiedzi itd.) mogą sprawować funkcję rodziny wspierającej tylko i wyłącznie w przypadku, które nie były one skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

– Wójt Gminy Kościerzyna upoważnia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do ustanowienia rodziny wspierającej. Następuje to jednak dopiero po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w danej rodzinie zakończonego wystawieniem pozytywnej opinii.

Asystent rodziny

– Do pomocy rodziny wspierającej jest asystent rodziny. Podstawowymi zadaniami przy których rodzina wspierająca, pomaga przezwyciężyć trudności to opiece i wychowanie dziecka; prowadzenie gospodarstwa domowego,  oraz kształtowanie, pokazywanie i wypełnianie przypisanych ról społecznych.

Jednak zakres pomocy Rodziny Wspierającej może  być również sprawowanie czynności dodatkowych, które odciążają rodziny w trudnym położeniu. Są to zadania z różnych aspektów, może to być na przykład zajmowanie w kreatywny sposób czasu wolnego dzieciom. Przykład to pracowanie nad nawykiem wspólnego spędzania czasu przez całą rodzinę, pomoc w nauce. Równie cennymi mogą okazać się wskazówki dotyczące wychowania dzieci. Również takich zdawałoby się oczywistych spraw jak nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej na odpowiednim poziomie. Bądź racjonalnego prowadzenia budżetu domowego.

Nie wolno rodzin wyręczać, ale wskazywać im jak może dany problem być rozwiązany i aktywnie ich w tym wspierać. Osoby, który wykażą chęć pełnienia funkcji rodziny wspierającej mają możliwość zgłaszać się do pracowników socjalnych. Zgłoszenia do GOPS w Kościerzynie w godzinach pracy Ośrodka, można pozyskać wszelkie dodatkowe informacje.